โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเอมอรปทุมมา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในปีนี้โรงเรียนการเรือน และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี ผศ.ดร. กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ผศ.ดร.ณัชนก มีประถม รองคณบดีโรงเรียนการเรือน คณาจารย์และนักศึกษาจากกรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางและตรัง เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ Mr. Sievert Larsson และคณะจากมูลนิธิ Create Your Future ในภาคการศึกษานี้มีผู้รับทุนจำนวน 59 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,180,000 บาท มีการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาที่ได้รับทุน Mr. Sievert Larsson มอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมปลูกต้นกล้าทุเรียนเพื่อเป็นที่ระลึก ในการมาเยือนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อีกด้วย สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” เป็นทุนการศึกษาที่มอบโดย Mr. Sievert Larsson ประธานมูลนิธิ Create Your Future ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนเกี่ยวกับอาหารและศิลปะการครัว เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความระลึกถึง คุณเอมอร ปทุมมา ภรรยา Mr. Sievert Larsson ผู้มีความชำนาญในการประกอบและจัดตกแต่งอาหารไทย