คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนการเรือน โดยเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่าสดบ้านนายอ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อชมสถานที่ผลิตข้าวเม่า สายพันธ์ข้าว และขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่าฯ คุณครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนายอ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร