เรื่อง การออกแบบห้องครัวง่ายๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงาน

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ โรงเรียนการเรือน
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2566
(โดย… นายทวีศักดิ์ หันตุลา)​
เรื่อง การออกแบบห้องครัวง่ายๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงาน
การออกแบบวางผังพื้นที่ห้องครัวให้มีความเหมาะสมสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ ให้ความสะดวกสบาย ให้ความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งปัจุบันการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ลดลง จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และปรับปรุงการใช้พลังงานในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบหลักในการออกแบบ ดังนี้
1. การออกแบบจัดผังการทำงานในครัว
2. การออกแบบแสงสว่างของห้องครัว
3. การระบายอากาศ ลดความร้อนในครัว
4. การออกแบบตกแต่งพื้นห้องครัว
5. การออกแบบตกแต่งผนังห้องครัว
6. การออกแบบท็อปเคาน์เตอร์และเครื่องครัว
7. การออกแบบฝ้าเพดานห้องครัว
ที่มา : การออกแบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสวนดุสิต