โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมแสดงผลงาน “โดดเด่นด้านอาหารบนอัตลักษณ์สวนดุสิต” โซน SDU Highlights

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมแสดงผลงาน “โดดเด่นด้านอาหารบนอัตลักษณ์สวนดุสิต” โซน SDU Highlights ในงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงข้อมูลแนะนำโรงเรียนการเรือน แนะนำผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอผ่านภาพกิจกรรม สื่อวีดิทัศน์ และแสดงผลรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ ภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาสอบถามข้อมูลการเตรียมตัวในการสมัครเรียน โดยมีอาจารย์ สุนิทรา ชัยภัย อาจารย์สุปรียา ถาวรรักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน ให้ข้อมูลแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน นอกจากนี้มีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดบูท Open House แนะนำหลักสูตร และแสดงผลงานด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดบริการอาหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาล้ัยสวนดุส วิทยาเขตสุพรรณบุรี