โรงเรียนการเรือน มสด. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร. ธัญบุรี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดตั้ง และการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และโฮมเบเกอรี่ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ในการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการช่อพวงชมพู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และสวนโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562