โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย” และเตรียมความพร้อมหลักสูตรรองรับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก แก่คณะกรรมการดำเนินงานฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต