โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน