#โรงเรียนการเรือน มสด จัดประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4

#โรงเรียนการเรือน มสด ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4

#โรงเรียนการเรือน มสด ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการด้านวิชาการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีหัวข้อ เรื่อง การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต