ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนการเรือน รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education รายงานผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาด้านอาหารตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ pre 12 เดือน) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้จัดประชุม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน