สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและช่อม่วง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ณ ห้องสาธิตและบรรยาย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต