ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างผลงาน 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง      ดังรายชื่อต่อไปนี้

สาขาหลักสูตร คหกรรมศาสตร์

  1. นางสาวสุนิษา หัสดิน (น้องเตย) ชั้นปีที่ 2
  2. นายทิวัตถ์ อักษร (น้องออม) ชั้นปีที่ 2 
  3. นางสาวสุรีรัตน์ แสงอาวุธ (น้องนุ่ม) ชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวยุภาพร เจือมา (น้องนุ่มนิ่ม) ศิษย์เก่า

การแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 จัดโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย