โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54
.
คุณปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
.
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
.
ผลงานในระหว่างการศึกษา
ได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน (SDU Asean Ambassador รุ่นที่ 1)