คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมติดตามการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน ตรวจสอบ ควบคุมการจัดการห้องปฏิบัติการอาหารให้เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐาน วันที่ 20-22 กันยายน 2563