ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น.

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพื่อติดตามการดำเนินของโรงเรียนการเรือน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องที่หนึ่งการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1) ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่หลายๆ หน้าที่ 2) การดูแลนักศึกษา ทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีนโยบายให้นักศึกษา รหัส 63 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านทุนการศึกษาขอความร่วมมือให้จัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาภายในหลักสูตร มารยาทความเป็นสวนดุสิต ในเรื่องการสวมชุดนักศึกษาและชุดเชฟเมื่อเรียนปฏิบัติการ และการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาและดำเนินการตามปฏิทินวิชาการ 3) การทำงานตามสายงาน และการจัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากรโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course และภาคเรียนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเป็น onsite ทั้งหมด 4) การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 5) จัดทำงานวิจัยเน้นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้ได้ และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ เป็นต้น 6) การทำงานเป็นทีม 7) พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในรูปแบบ online /onsite
เรื่องที่สอง เรื่องดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 1) การทำงานด้วยความรวดเร็ว 2) การสร้างเครือข่ายร่วมกัน มุ่งเน้นให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน น่าสนใจ 3) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ 4) รักษามาตรฐานด้านวิชาการ 5) การพัฒนานักศึกษา และการสื่อสารองค์ความรู้ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี 7) ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษาข้อมูล และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 9) แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 10.เน้นงานวิจัยตามอัตลักษณ์ และนำมาใช้ได้จริง เป็นต้น โดยจัดประชุมวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน โดยมีคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเข้าร่วมประชุม