โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง

โรงเรียนการเรือนร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนพร้อมรองคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส ต่อด้วยพาชมห้อง Mock up อาคาร 32 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่