โรงเรียนการเรือน ร่วมจัดงาน Insight SDU TCAS 64 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งภายในงานโรงเรียนการเรือนมีการออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา

โรงเรียนการเรือน ร่วมจัดงาน Insight SDU TCAS 64 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งภายในงานโรงเรียนการเรือนมีการออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา โรงเรียนการเรือนเป็นผู้ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม และยังมีเกมให้น้อง ๆ ที่มาร่วมงานร่วมเล่นอีกด้วย ได้แก่ เกมใบ้คำ และเกม KaHoot ซึ่งเป็นเกมบูรณาการความรู้ด้านอาหารและศิลปประดิษฐ์ นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อแนวทางการรับสมัครผ่านระบบ TCAS 64 โดย ดร. จิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การจัดนิทรรศการจากส่วนงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา โฮมเบเกอรี่ กราฟฟิคไซท์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกองประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาการเข้าศึกษา เพื่อวางแผนอนาคตการศึกษาต่อในทุกคณะ การแสดงดนตรีจากรุ่นพี่นักศึกษาวง Toffee Cake Band พร้อมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวที และพิเศษสุดสำหรับน้อง ๆ นักเรียน ที่ตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสมัครเรียนรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ที่กำลังเปิดรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในงาน
สนุกกับเกมต่าง ๆ รางวัลมากมาย พร้อมความอบอุ่นจากการต้อนรับจากพวกเราชาวสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

We cannot display this gallery