อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรุงอาหารคลีน ด้วยตนเอง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย และบริษัท เจ.ที.ที จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรุงอาหารคลีนด้วยตนเองให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถปรุงอาหารด้วยตนเองได้ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายจากการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ และ อ.จารุณี วิเทศ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 10102 อาคาร 10
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563