ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 1/2564
โดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ รายงานการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563
ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต