ประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ 19 เมษายน 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมในรูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง Online Learning room 04 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ