กิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจอาหาร Kenshin Izakaya”

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจอาหาร Kenshin Izakaya” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์รักษ์ แท่นประยูร เจ้าของร้าน Kenshin Izakaya และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทำธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรนาม พานิชการ เจ้าของแบรนด์ Tofusan บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2564