กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่มกิจกรรมแนะแนวให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา11.20 – 11.50 น. โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 21 กันยายน 2564 แนะแนวโดย ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง