กิจกรรมบรรยายออนไลน์หัวข้อ “Change Mindset To Entrepreneurs”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ เพื่อพัฒนาด้านประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “Change Mindset To Entrepreneurs” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพชร จิราธิวัฒน์ คุณสุทธิพจน์ เสริญสุขสกุล และคุณสรวิศ แสงวณิช วิสาหกิจเพื่อสังคม ORA Social Entreprise การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564