น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย พิธีประกอบด้วยพร้อมทั้งได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ตุลาคม 2564