สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จัดกิจรรม “Art of Cocktail “

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ จีระเสถียรกุล ตำแหน่ง BI & Brand development Manager – Monin เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 หัวข้อ “Art of Cocktail ” ในรายวิชาเครื่องดื่ม รหัสวิชา 5072346 ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับผสมเครื่องดื่ม Spirit and Liquor เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ประเภทเครื่องดื่ม Cocktail และการจัดเสิร์ฟ โดยจัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Microsoft Teams โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้ดำเนินรายการ