โรงเรียนการเรือน จัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

 

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมาของมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) จำนวน 20 ทุน พร้อมคณะกรรมการฯ จากหลักสูตรเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่มีความประพฤติดี เรียนดี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จำนวน 27 คน ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ MS-Teams