ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2564

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 12/2564 โดยมีวาระที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(22)/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8(13)/2564 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7(58)/2564 พิจารณาการไปปฏิบัติหน้าที่และการย้ายสังกัด การติดตามนักศึกษาข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย การจัดกิจกรรม Culinary School Open House (TCAS 65) รายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565 กำหนดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมาที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน และกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมจัดรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น.