ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (จากงบประมาณภาคการศึกษาที่ 1/2565) รายงานการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานการติดตามข้อมูลนักศึกษา รหัส 61 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รายงานการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสารวัฒนธรรมอาหารไทย และรายงานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30-16.30 น.