โรงเรียนการเรือน มสด.กับ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร