ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษา ตรัง

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1(24)/2565
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565