โครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “จัก ร้อย สอย ผสาน รสชาติไทย” โดยมีกิจกรรมดังนี้ การทำอาหารสำหรับครอบครัวและเด็ก การจัดเย็บตะเข็บมือสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน และการร้อยมาลัยชำร่วย โดยมีคณาจารย์ฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต