โรงเรียนการเรือน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อจัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 น.