โรงเรียนการเรือน จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ)

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน (วาระพิเศษ) โดยมีวาระพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.