ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิโชติ ทองมอญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และคณาจารย์โรงเรียนการเรือนประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเวทย์มนต์กลิ่นในการผสมเครื่องดื่ม การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น.