ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.