อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง BREAD EXCLUSIVE

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง BREAD EXCLUSIVE โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง การตกแต่งหน้าขนมปังด้วย Egg Wash ขนมปังฝรั่งเศสและฮาร์ดโรล ขนมปังหมูหยอง และการเสื่อมเสียของขนมปัง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการทำขนมปัง ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการผลิต โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร