อบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อกายและใจ

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง วิวัฒนาการอาหารการกิน การบริโภคอาหารในยุคโควิด การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ แนะนำรายการอาหารแลกเปลี่ยน และแนะนำวิธีการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ เมนูนาโช่กุ้ง การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDs รวมทั้งการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้อง Online Learning Room 21 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร