ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565