โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีอาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง เข้าร่วมการสังเกต ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้มี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และคณะผู้บริหาร รวมถึงอาจารย์โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.