ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2565

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 9/2565 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(30)/2565 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 7(20)/2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เสนอต่อผู้บริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี การมอบหมายภาระหน้าที่ (กรณีเพิ่มเติม) ให้กับบุคลากรสังกัดโรงเรียน รุ่นที่ 1 – 2 การสรรหากรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดประชุม ณ ห้อง Online Learning Room 05 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.