คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการงานครัวและร้านอาหาร

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการงานครัวและร้านอาหาร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต