หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ต้ม-แกง แสนอร่อย วัตถุดิบน้อยเหมาะกับวิกฤติการ”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “ต้ม-แกง แสนอร่อย วัตถุดิบน้อยเหมาะกับวิกฤติการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง แกงรัญจวน แกงกะหรี่ และต้มข่าไก่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการประกอบอาหาร ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.10 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams