คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการผลิตและบริการอาหาร และงานระบบสถานีแก๊ส ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการผลิตและบริการอาหาร รวมทั้งดำเนินการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุด และ ตรวจสอบงานระบบสถานีแก๊ส เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษา หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์