ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.