คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานกับประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ที่รับผิดชอบดำเนินการผลิตอาหารสำหรับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ติดตามการจัดทำห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (กรณีงานเพิ่มเติม) และสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างโรงงานผลิตเนยแข็งและเนย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี