โรงเรียนการเรือน จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนายกระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต โดยอบรมในหัวข้อเรื่อง “ศิลปะงานประดิษฐ์ใบตองสด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ใบตองสด ได้แก่ กระเช้าใบตองกลีบการเวก แจกันใบตองกลีบการเวก ถาดใบตองกลีบบานชื่น และจานใบตองกลีบเล็บครุฑ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงด้านเทคนิค ขั้นตอน การเตรียม และเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams