โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023”

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023” จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน ได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด SDU Smart Idol 2023 SDU LGBTQ Smart Idol SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH) SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง) SDU VARLORANT Championship(E-sport) พร้อมกับ Mini Concert ศิลปินจากค่าย What the Duck กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ SDU Smart Idol (หญิง) นางสาววรัญญา หอมจันทึก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ Popular vote SDU LGBTQ นายรินลดา งาดเกาะ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ Smart Idol รางวัล Popular vote SDU Smart Idol (ชาย) นายพิเชษฐ์ชัย ทองพิจิตร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รางวัลชนะเลิศ SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-20.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ