โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต