โรงเรียนการเรือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร และร่วมประกวดการทำอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร ในงานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ ณ ต ลาดพอเพียง ด้านหลังปั๊ม ปตท.หลักเมือง (ตรงข้ามมังกรสวรรค์) โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดอาหารดังนี้ สำรับอาหารไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล นางสาวรัชนีกร ทัดเที่ยง และนางสาวธนิชตา บำรุงศรี รางวัลชมเชยอันดับ 1 คือ นายณัฐนันท์  แสนยากุล นายชิติพัทธิ์ เที่ยงสันเทียะ และนายสิทธิพงศ์ โกศากล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกฤตบุญ ทองแท้ ในเมนูปลาสลิดแดดเดียวทอด ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-20.00 น.   

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ร่วมบรรยายพิเศษในงานเปิดโลกการศึกษา ไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในงานดังกล่าวมีการแนะนำหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 รวมทั้งจุดเด่น และอัตลักษณ์ของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ วันที่ 10 กันยายน 2563

1 50 51 52 53 54 67