โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์

วิศวกรไฟฟ้า และสถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรไฟฟ้า และสถาปนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำทีมเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการอาหารและขอรับคำปรึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.