โรงเรียนการเรือน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร  http://www.dusit.ac.th/2020/808507.html

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด รับนักนักศึกษาฝึกงาน

   บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA) โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานอย่างเป็นสากล และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในอเมริกา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ภายใต้วีซ่า ประเภท J-1 Exchange Visitor อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆพร้อมรับค่าตอบแทนและสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบโครงการอีกไม่เกิน 30 วัน  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ American Learning Co., Ltd. +66 2-619-0044, +66 87-566-0008 www.american-learning.com    

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มสด. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มสด.ครั้งที่ 3/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวาระเรื่องแนวทางดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC สำหรับนักศึกษา รหัส 60 มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 และการพิจารณาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า ๓๔ ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว รวมถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไปยังบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการทดสอบความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน

คณบดีโรงเรียนการเรือน มสด. ให้สัมภาษณ์กับรายการทำได้ใช้เป็น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และนักศึกษาที่ใช้บริการภายในศูนย์อาหารดุสิตนฤมล ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ในรายการทำได้ใช้เป็น กลิ่นช่วยเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีกำหนดออกอากาศ ทางช่อง 7HD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์”

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ ในโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ต้นไม้ รักศูนย์วิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  […]

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

      ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมด้วย อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล วังสาดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา โทผล ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ลฏาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง และนางสาวฐาริตา พูลพ่วง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผู้เรียนและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส  

1 65 66 67 68 69 72